Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg 

 

A hitrendszer váltás folyamatairól II. 2016.03.27.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.

 

Azok számára, akik a hatalom és hála hitrendszerének (azon belül is a

spirituális ego hitrendszerének) felismerését és lebontását, illetve a

hitrendszer váltást választják, több szempontból is érdekes időszak veheti

kezdetét. Fontos odafigyelni arra, hogy az ember ne akarja „kiönteni a

fürdővízzel együtt a gyereket is”, mert a „megszerzett” tapasztalatok, igen

értékes támpontokat nyújthatnak a továbbhaladáshoz. Amennyiben valaki

mégis „kiönti a fürdővízzel együtt a gyereket”, könnyen előfordulhat, hogy

teljesen hátat fordít az eddig járt útnak, szeretetéből, gyűlölet válhat az elért

eredmények, a társak, tanárok, mesterek irányába. Az egyén „pálfordulása

odáig fajulhat”, hogy többet szóba sem áll azokkal, akikkel eddig „sülve-főve”

együtt volt, nyílt támadásokat indíthat mindaz ellen, amivel sokáig

egyetértett. Ebben az esetben maga a váltás, csupán lineáris módon történik

meg, ami nem valódi „pálfordulás”, hitrendszer váltás hiányában pedig, az

egyén könnyen csöbörből-vödörbe kerülhet. Ez röviden annyit jelent, eddig

sem volt elfogadó bizonyos dolgok iránt, most sem az, alapjaiban tehát nem

változott meg a hozzáállása (pl. egy ideig az anyagi világ látszólagos

igazságtanságait okolta sorsáért, most a szellemi tanításokat tagadja meg).

Az úgynevezett „krízispontoknak”, ugyanakkor óriási jelentősége van az

emberek életében, mert minden egyes esetben lehetőséget nyújtanak az

alapvető, akár emberi sorsot, sorsokat gyökeresen megváltoztató döntések

meghozatalára is.

Fenti lineáris váltás, főleg olyan emberek esetében fordulhat elő, akik

hosszabb ideig tudati manipuláció hatása alatt álltak és elkezdenek rálátni

erre a működésre. A legtöbb spirituális irányzat is, tudatosan használ tudati

manipulációs technikákat, jelentős részüknél pedig alaphelyzetnek tekinthető

a mester-tanítvány felállás. Ez tehát alapból egy alá/fölérendeltségre épülő

kapcsolat, okkal. Nyilván, amikor valaki elindul egy önismereti úton, még

nem ismeri annak törvényszerűségeit. Ezeket például egy olyan embertől

tudja megtanulni, aki már szerzett tapasztalatokat ezen a téren, vagyis

lineáris szempontból nézve, az egyén felett áll a „hatalmi hierarchiában”. A

„lineáris hierarchiának” védelmi szerepe is van a tanítvány szempontjából,

megelőzve ezzel az egyén hitrendszer összeomlását. A „hierarchia” ugyanis

egészen mást jelent a hatalom és hála hitrendszerében és mást a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében.

Egyes esetekben, az egyén nem tagadja meg a szellemi tanításokat, hanem

azokat félreértve, a mester javaslata ellenére, vagy annak tanácsát ki sem

kérve „szakít eddigi életével”, és az addig „megszerzett” tudással visszaélve,

megalakítja a saját mester-tanítvány felállását, ezzel átkerülve a tanítvány

pólusról, a mester pólusra. Ez is csupán egy lineáris váltás, mely alapjaiban

nem változtatja meg az egyén hozzáállását, motivációja ugyanis igen távol

áll a tiszta szándéktól.

Ahány irányzat, annyi technika a meditációtól, a transzlégzésig. Ezzel

önmagában nincs is semmi baj. Amúgy sem, ám lényeges különbség van a

között, egy terapeuta, tanár, mester, guru stb., milyen szándékkal él ezekkel

a technikákkal, él, vagy visszaél velük, célja a hatalom és függőségi

viszonyok megerősítése, vagy a „tanítványok” felnőtt és önálló emberré

válásának elősegítése. A mester-tanítvány kapcsolat tehát, jobbik esetben

folyamatában átalakul, mégpedig a magasabb minőségű egyenrangúság

irányába. Éppen ezért nagyon nem mindegy, a terapeuta, tanár, mester,

guru milyen megértési és rezgésszinten végzi tevékenységét, szándéka

mennyire közelít a tiszta szándékhoz, illetve mennyire működik stabilan

Felettes Énje szintjén. Hitrendszer váltás hiányában, nem lehetséges

Felettes Én szintjén működni, legfeljebb erős spirituális ego szintjén. A Föld

rezgésszintjének emelkedésével, a spirituális ego hitrendszerének egyre

kevesebb tere nyílik, a Felettes Én szintű működés ugyanis kizárja a hatalom

és hála hitrendszere szerinti működést. Természetesen vannak olyan

Mesterek, szabad szemmel is látható sűrű fizikai testben, akik igen magas

megértési szinten működnek és a nap jelentős részében képesek stabilan

Felettes Énjük szintjén működni, eme Mester-Tanítvány kapcsolatoknak a

mélyebb elemzésétől, ebben az anyagban eltekintek.

A spirituális terapeuták, tanítók stb. jelentős részének működése, hol

Felettes Én szintű, hol nem, jelen átmeneti időszakban pedig egyre

gyakrabban fordulhat elő, hogy valaki nem akkor működik Felettes Énje

szintjén, mikor ő ezt szeretné, vagy amikor erre „szükség” lenne (pl. terápia

során éppen nem). Hitrendszer váltás hiányában, elsősorban a „mester”

hitrendszer váltásának hiányában, (bár előfordulhat, hogy a tanítványnak

valamilyen életesemény hatására előbb sikerül hitrendszert váltania), a

mester-tanítvány kapcsolatok ráadásul erőteljes függőségbe „csaphatnak át”,

még akkor is, ha eredetileg a „mester” szándéka ennek éppen a fordítottja

volt. A tanítvány például mentálisan, vagy érzelmileg, vagy is/is egyre inkább

függhet a „mestertől”, a „mester” pedig mentálisan, vagy anyagilag, vagy is-

is a tanítványtól. Az okot nem nehéz megérteni, ha figyelembe vesszük a

Föld rezgésszintjének emelkedését és a Földön jelenleg egyszerre jelenlévő

két hitrendszer (hatalom/hála, feltétel nélküli szeretet és elfogadás)

működését. A két hitrendszer egymástól jól elkülönül, egymással át nem

járható és tartalmilag az egyik a másiknak a visszája. Ez azt is jelenti

egyben, minél inkább szeretnének a résztvevők szabadulni egy hasonló

dinamikájú kapcsolatból, annál erőteljesebb kötelékeket építhetnek ki

egymás között.

A hatalom és hála hitrendszerén belül, legtöbbször csak függőségi

kapcsolatok működhetnek, (a hitrendszer magasabb rezgésű

tartományaiban, alacsonyabb minőségben létrejöhet együttműködés), a

kapcsolatok minőségét pedig jelentősen „meghatározhatja”, hogy jó, vagy

rossz szándék vezérli-e őket. Jó szándékkal működtetett kapcsolatok attól

még lehetnek nagyon örömteliek és kölcsönösen megfelelőek minden

résztvevő számára, hogy valamilyen szintű függőségen alapulnak, ám az

önismereti út egy szakaszán a tanítványnak célszerű leválnia a mesterről, a

mesternek pedig a tanítványról/tanítványokról (már amennyiben fontos

számukra az egyéni fejlődésük és az egészségük).

A Föld rezgésszintjének emelkedésével, az e kapcsolatokban résztvevők

működése, amúgy is igen erőteljesen próbára lehet téve, hiszen a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás rezgésszintjén és hitrendszerében, a függőségi

kapcsolatok egyre kevésbé működőképesek. Ez azt jelenti, hogy az eddig

örömteli és a „felek” számára elfogadható kölcsönös kommunikációkba,

egyre több konfliktus, egyet nem értés, félreértés okozhat zavarokat,

melyeket egyáltalán nem mindegy, hogyan oldanak meg az egyének. Lehet

szakítás is a kapcsolat vége, ám nem muszáj, hogy ez így legyen.

A hatalom és hála hitrendszere szerinti konfliktus megoldás, a hatalom

megszerzésére és megtartására hajlamosíthatja a feleket, melynek egyik

eszköze a felelősség átruházás (miről tehet a másik), vagy a másik ember

megváltoztatásának szándéka (gondold, érezd, csináld azt, amit én tartok

helyesnek, különben nem fogadlak el). Ebben az esetben, amennyiben a

függőségi kapcsolat fenntartása a cél, az egyik fél valószínűleg előbb-utóbb

„meg fog hajolni a másik akarata előtt”, vagy bekövetkezhet a „fájdalmas”

szakítás, ami még igen távol állhat az elengedéstől. A Föld rezgésszintjének

emelkedésével, a függőség egyre szélsőségesebb formákat ölthet, ami

növelheti a behódolás (egyre többen és gyorsabban hajoljanak meg az

akaratom előtt) igényét az egyik oldalon csakúgy, mint a másik oldalon a

lázadás igényét. A behódolások és lázadások, időben/térben egyre gyorsulóbb

ütemben követhetik egymást, az (élet) energiáért folytatott harc pedig,

egyre több egyéni befektetett energiát igényelhet. A visszája hatások

következtében, minél több lesz a harcba fektetett egyéni energia, annál

kevesebb lesz az egyéni megszerzett (energia) haszon.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti konfliktus

megoldások kiindulópontja más, ismerve a Földön zajló energetikai

változások lehetséges következményeit, a függőségi kapcsolatok elengedése

a cél, mégpedig annak tudatosításával, hogy a kapcsolat mindkét fél számára

fontos (már ha ez így is van). Ebben az esetben is erőteljesen próbára lehet

téve a kapcsolatban résztvevők működése, hiszen az energetikai folyamatok

a Földön zajlanak, tehát megnövekedhet a konfliktusok, egyet nem értések,

félreértések száma, csak ezek egyéni kezelési módja változik. A kiindulópont

az, hogy mindenkinek a maga nézőpontjából igaza van, és ez nem baj.

Ebben a felállásban tehát nem az a lényeg, hogy miről tehet a másik, hanem

az, miért gondolom azt, hogy a másik valamiről tehet. A másik ember

megváltoztatása helyett pedig megpróbálom megérteni az ő nézőpontját is,

hiszen azzal a saját nézőpontom is bővül és a kapcsolat is képes fejlődni. A

kérdés megválaszolásához, (miért gondolom azt, hogy a másik tehet

valamiről?)  lehet kérni a másik ember segítségét, vagy önállóan is utána

lehet járni a dolgoknak, a válasz tehát nem függ a másik ember

hozzáállásától.

Mivel jelenleg mindkét hitrendszer jelen van a Földön, ezek egymásra

gyakorolt hatásairól pedig az emberek jelentős részének nincsenek előzetes

tapasztalataik (honnan is lennének?), a helyzetek megoldásai is

váltakozhatnak, hol az egyik, hol a másik hitrendszer szerint alakulhatnak,

igen furcsa, labilis egyéni/kapcsolati működéseket eredményezve.

A hitrendszer váltás egyik nagy előnye például az, hogy az ember képes lesz

nem azonosítani magát az esetleges labilitással (testi/lelki/szellemi

kilengésekről, inkompatibilitásokról van szó), amivel igen sokat tehet

egészsége megőrzéséért. Erősen hatalom és hála hitrendszere szerinti

működések esetében ráadásul nemcsak a labilitással való egyéni azonosulás

történhet meg, hanem éppen a függőségek megléte okán, a másik ember

labilitásával való azonosulás is. A lefelé vivő tendenciák ilyen formában

összeadódhatnak és duplán tehetik próbára a kapcsolatban résztvevők

működését, vagyis ismételten, minél jelentősebb lehet a függőség

fenntartására irányuló egyéni energia befektetés, annál kisebb lesz

valószínűleg az egyéni megszerzett (energia) haszon.

A kötelékek asztrál és mentál szinten is kifejtik hatásukat, azaz a hatások

akkor is érvényesülhetnek, ha az egyének nagyon messze élnek egymástól

és fizikai szinten hosszú ideje nem tartják a kapcsolatot (szakítottak ugyan,

ám az elengedés nem történt meg, a kapcsolat asztrál/mentál szinten tovább

folytatódik, alapvető változások nélkül).

A hitrendszer váltás mellett döntve és „ráutaló magatartást tanúsítva” tehát,

az egyénnek lehetősége nyílhat egyrészt egy magasabb megértési szinten

működni, ahonnan jóval mélyebben ráláthat a még meglévő kötelékeire,

másrészt a másik fél döntéseitől, a köztudati hatásoktól egyre függetlenebbül

létezhet. Ez nem azt jelenti, eltűnnek a nehézségek az életéből, hanem azt,

hogy képessé válik nem nehézségként kezelni azokat. Itt nem az

„együttérzés mentes rutinnal” történő helyzetmegoldásokról van szó, hanem

az elfogadás energia magasabb minőségével való élésről. Két hitrendszer,

különböző minőség és rezgésszint, egészen más minőségű végeredmények, s

míg az első esetben az egyén egyre kevésbé veheti figyelembe az ok-okozat

törvényét, a maga következményeivel, a második estben az ember egyre

tisztábban látja a lehetséges következményekkel, s ennek alapján hozza meg

döntéseit és cselekszik.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

2016.03.27.

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulatív,

befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az

olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékú befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás,

tévedés, visszaélés, elbukás, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv,

figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély mértéke, vagy hiánya révén, a

Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

                                                                                                                   

                                                                                                            

anubis4.jpg                      
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 185
Tegnapi: 68
Heti: 842
Havi: 2 538
Össz.: 525 837

Látogatottság növelés
Oldal: A hitrendszer váltás folyamatairól II. 2016.03.27.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »