Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

bode_foto.jpg

 

Böde István jógaoktató

A tisztelet

 

Mit is jelent nekem a tisztelet? Amikor valakinek a lelki-szellemi értékét,

nemes erkölcsi tulajdonságait, sőt: ebből fakadó tekintélyét főhajtással

elismerem. Ebből következik számomra, hogy a jelenkor társadalmában

viszonylag nem sok emberre tudok tisztelettel tekinteni, noha tudom, hogy a

szeretet egyetemes törvénye szerint, ugyanakkor minden embert

szeretnem-elfogadnom kell...de még ez is emberfeletti követelménynek tűnik

olykor. Nos , a lelki egyensúlyom alapja annyi, hogy akit nem tudok

tisztelni, de még szeretni sem, -mert annyira értéktelen, aljas, embertelen

ember,- végül is nincs vele dolgom, amennyiben a vele ismerkedést,

barátkozást illeti. Élettapasztalatom mondatja velem, hogy olyan társaságba

ne járjunk, amely elkedvetlenítő hatással van ránk, rosszindulatú, epés,

keserűszavú ismerőseink, bennünket is epéssé, pesszimistává tesznek,

különösen tartózkodjunk azoktól, akik gúnyolódnak velünk.

Titkos reménykedéseinkről, törekvéseinkről és gyengeségeinkről, csak olyan

emberek előtt beszélhetünk, akiket jó barátként tudunk tisztelni, és ezzel

lelkesítő hatással is vannak ránk.

No de az ember többpólusú lény sok mindenben /így magam is / hiszen a

barátkozásnál van egy magasabb rendű életforma: a szeretet nevében a

szeretetszolgálat.  Az altruista / másokat önzetlenül megsegítő/

tevékenységünkkel, segítünk felemelkedni a "padlóról" az embertársunkat,-

ugyanakkor ezzel magunk is emelkedettebb életminőségben élünk. 

Megéreztük-e már, hogy egy ember reménytelen magányában öngyilkosság

gondolatával foglalkozik? ...egy édesanya egyedül nevelt gyermekeivel,

emberfeletti küzdelmet folytat az életben maradásért, mert férje a

börtönben, vagy akár a temetőben nyugszik...egy céljait, megélhetését,

barátait vesztett embernek, pusztán vigasztaló szóra, biztatásra lenne

szüksége...egy betegségében magára maradt embernek jót tenne egy

telefonhívás : "Helló hogy vagy, miben segíthetek?" -, és így tovább.   Az

tény, csak abból tudunk adni, amivel magunk is rendelkezünk: optimista,

reményteli szemléletünk, együtt-érzés képességünk, "jót tenni jó"

életérzésünk.

A hétköznapi realitásainkat illetően, jó tudnunk azt, hogy a boldogságunk,

elégedettségünk, egyenes arányban áll mások kooperációjával, a másoktól

kapott tisztelettel és szeretettel.

Eric Berne, amerikai pszichiáter korszakalkotó "Emberi játszmák" terápiás

elméletében, kihangsúlyozza életünket felemelő, vagy lesújtó hatásaként, a

következő két fontos tényezőt.  Az egyik az intimitás elementáris igénye: az

ember soha nem adja fel törekvését, hogy ezt feladja: "Ha nem simogatják a

gerincagyadat, kiszikkad".  A testi érintés, a kölcsönös kontaktusra igény, a

simogatás, életerőnk alapja lehet. A másik igen fontos /jelen témánk

szempontjából/  az elismerés éhségünk, ha ez hiányt szenved bennünk, ez

irányú szomjúságunk egyre fokozódik, egészen a  "kiszáradásig"...bizony sok

mindenre képesek vagyunk, hogy ebben kielégüljünk-.    Mindezt nagyon jól

tudja az  önérvényesítő ember: ha azt akarja, hogy fontos legyen

embertársainak, akkor tiszteletet, együttműködést, elismerést, akár

"szimpatikus vagy nekem" érzést kell nyújtania nekik. Nem mellesleg egy

másik emberben a fontossági érzését felkelteni - azt hogy ő fontos nekem,

nekünk, - az emberi kapcsolatokban hatékony mágiának bizonyul.

Életünk legfontosabb területét szeretném kihangsúlyozni: a hitünkön alapuló

spiritualitást. Ha elismerjük, hogy Isten a világ számos tapasztalható

jelenségét megszemélyesítő, az ember életét, fejlődését segítő,

transzcendens emberfeletti Lény, akkor helye és mindenkor ideje van az

Isten tiszteletnek. Ez már maga az Isten iránti hódolatunk megélése.  A

legmagasabb rendű emberi életminőség, a szentek életeszenciája: amikor

egy szent életű ember, a másik emberben Istent  tiszteli, szereti.

Szeretném megosztani a kedves olvasóval egy Oroszországban ma élő, a

szibériai tajgából szétsugárzó, szent nő gondolatait, aki útmutatást ad egyre

több igazságra éhező embernek: legyen szó a természettel harmóniában

élésünkről, hogyan alakítsa ki minden ember a maga szeretet-terét, mit

jelent a család, gyermeknevelés , az egészség , mit jelent a kozmikus

gyógyító erőkkel élni...

Mindannyiunk szíve vágyát kifejezi Anasztázia imája:

 

"Atyám, Ki mindenhol létezel!

Köszönöm az élet Fényét,

Köszönöm, hogy a Te Országod létezik,

szerető akaratodat. A jó öltsön testet!

 

Köszönöm mindennapi kenyerünket!

A Te türelmedet is,

hogy megbocsátod vétkeinket a Földön, mely a Tiéd.

Atyám, ki mindenhol létezel,

Én a Te leányod/fiad vagyok teremtményeid között-

s nem engedem, hogy bűn és gyöngeség

legyen úrrá szívemen!

Méltó leszek tetteidhez!

 

Atyám, ki mindenhol létezel,

Én a Te leányod/fiad vagyok, hogy örömöd teljék bennem,

A Te dicsőségedet önmagam által növelem.

Az elkövetkezendő idők, mind örökkön örökké,

a Te vágyaidban fognak élni.

Így lesz!  Én így akarom! Én a Te gyermeked vagyok, 

Atyám, ki mindenhol létezel, mindörökké  Ámen.

 

Megjelent hangos könyv-  Vlagyimir Megre: ANASZTÁZIA  

Felolvasta: Böde István

 

Baráti kéznyújtással: Böde István jógaoktató

...................................................................................................................

 domjan_moni.jpg

Domján Mónika pszichológus, önismereti tréner

Tiszteld felebarátodat, mint önmagadat!

 

Tudom, persze, hogy Mózes könyvében a „szeresd” szó szerepel ebben a

mondatban, de a felszólítás szerintem a tisztelettel kapcsolatban is érvényes.

Másrészt érdemes végiggondolni a szeretet és a tisztelet viszonyát, ezért

engedtem meg magamnak a címbéli a ferdítést.

Nézzük meg először, miért tehető egyenlőségjel önmagam és mások

tisztelete közé! Ha magamat nem tisztelem, csak másokat, akkor

önalávetővé, elnyomottá, áldozattá, mártírrá válok. Igényeimet általában

kerülő úton tudom érvényesíteni, tehát – még ha tudattalanul is – de

elkezdek manipulálni. A manipuláció pedig mások szabad döntéshez való

jogát veszélyezteti, azaz tisztességtelen befolyásnak tekinthető. Gyorsan

bezárult hát a kör: ha magamat nem tisztelem, mások szabadságát sem

tisztelem.

A másik irányból indulva ugyanoda jutok: ha csak saját igényeimet,

elvárásaimat tartom tiszteletben, mindenáron érvényesítem az akaratomat

másokra való tekintet nélkül, akkor előbb-utóbb kijátszanak, megkerülnek,

megtámadnak. Ez utóbbi a jobbik eset, mert legalább nyíltan történik. Az

őszintétlen hát mögött összekacsintósdi viszont teljesen kiszolgáltatottá,

becsapottá tesz, tehát közel sem nevezhető tiszteletteljes bánásmódnak. De

hát ha velem csak így lehet...? Nyilván nem csak, node kétségtelenül részem

volt abban, hogy a környezetemben élők erre a következtetésre jutottak.

S vajon létezhet-e szeretet tisztelet nélkül? Szerethetek-e valakit anélkül,

hogy tisztelném? Nem szánalomnak hívják az ilyesmit? Párom – aki fogorvos

-méltatlankodott egyszer egy anyuka szóhasználatán, aki elhozta hozzá a

gyermekét, mondván, hogy „Csórikámnak már nagyon fáj...” Szeretem-e

igazán a gyerekemet, ha lenézéssel viszonyulok a képességeihez,

fájdalmához, kiszolgáltatottságához? Ha bosszús önelégültséggel állapítom

meg, hogy lám, nélkülem semmire se menne? Persze hogy nem, hiszen én

vagyok a felnőtt, a szülő, az a dolgom, hogy segítsek neki abban, amit ő még

nem tud megoldani! De ettől ő még tisztelhető, rendben lévő személy! A

scott peck-i értelemben vett szeretet ugyanis akaratlagos döntés, amellyel a

másik fejlődéséhez járulok hozzá. Elfogadom, hogy ott tart, ahol, és abban az

irányban segítem tovább, amerre ő haladni szeretne – ha igényli. Mert ha

állandóan segíteni akarok neki, akkor nem tudja kipróbálni az erejét, és

elveszem tőle a sikerélményt, hiába éri el a célját, akár gyerekről, akár

felnőttről van szó. Tehát tisztelnünk kell a fejlődés egyéni tempóját, amelybe

az időnkénti megtorpanások is beletartoznak. A tiszteletnek van azonban egy

másik, a fentiektől némileg eltérő jelentése, sőt, általában erre gondolunk a

szó hallatán: valakinek a képességeit, teljesítményét, tettét, szándékát

méltányolom, elismerem, csodálom, nagyra becsülöm. Tehát valamilyen

értéket tulajdonítok neki. Akit értékes embernek tartok, annak általában jól

érzem magam a közelében, mert az számomra is jutalmazó: szórakoztató,

tápláló, biztonságot adó. Pál Feri atya azt írja legújabb könyvében (A

magánytól az összetartozásig, 2014.), hogy a társam jó tulajdonságait

könnyű tisztelni (még ez sem magától értetődő: irigykedhetek is

rá, versenghetek vele!), de tudjuk-e tisztelni a sebzettségét, a hibáit? Ha

éppennem olyan vidám vele együtt lenni, elfogadjuk-e őt így? Vagy arra

ösztökéljük, hogy „a saját érdekében” igyekezzen változtatni a számunkra

kellemetlen, csöppet sem tiszteletre méltó tulajdonságain? Mi lenne, ha

inkább meglátnánk a kihívást saját fejlődésükre nézve, és kitalálnánk, miért

olyan nehéz éppen ezt a tulajdonságát elviselnünk? Mit kell magunkban

kifejlesztenünk ahhoz, hogy megküzdjünk a helyzettel? Tisztelhetjük

személyében az edzőpartnert is!

Ajánlok ehhez egy kis feladatot: válasszunk ki egy számunkra fontos

személyt (szerelmünket, házastársunkat, apánkat, anyánkat,

gyermekünket, főnökünket, stb.) és soroljuk fel 3 olyan tiszteletreméltó

tulajdonságát, amelyek miatt felnézünk rá! Jól főz, szépen öltözködik, kiáll az

igazáért, kedves a gyerekekkel – bármi lehet ez a három tulajdonság,

képesség. Majd keressünk 3 olyat, amelyet a ránk rótt feladat miatt

tisztelhetünk benne: induláskor mindig várni kell rá, szanaszét hagyja a

ruháit, bántóan kritizál, utálja a barátaimat...

Az első három dolgot közöljük vele valamilyen formában, a második

hárommal kapcsolatban pedig írjunk össze minél több olyan lehetőséget,

amelyet mi tehetnénk annak érdekében, hogy könnyebben viseljünk társunk

zavaró viselkedését! Aztán pedig kezdjük el mihamarbb gyakorolni ezeket.

Érdemes megfigyelni, hogyan változik társunk iránt érzett tiszteletünk, ha

mindezeket megvalósítjuk! S ha sikerül – ami nem kis dolog! - saját

magunkra is joggal felnézhetünk.

 

Domján Mónika

 


cadeceus3.jpgWeblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 120
Heti: 257
Havi: 1 953
Össz.: 525 252

Látogatottság növelés
Oldal: 2015 márciusi írások Tisztelet témában
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »