Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A hatalom és hála hitrendszerének felbomlásáról 2015.10.25

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.  

 

Jelen időszakot röviden úgy tudnám jellemezni, „a régi egyre kevésbé

működik, az új pedig még alig”. Mindez testi-lelki-szellemi szinteken dermedt,

mozgásában korlátozott, bezárt érzetekkel/érzésekkel/gondolatokkal

társulhat, melyek kezelése nagy nehézségeket okozhat az embernek. Olykor

a félelmek, máskor a depresszív tünetek erősödhetnek fel, az egyén csak

nagy nehézségek árán keveredhet ki az alacsonyabb tudatállapotokból,

amennyiben ez sikerül, akkor pedig szélsőségesebb formában „csaphat ki”

belőle az öröm, a vakmerőség stb.

A köztudat állapota jelenleg olyan-amilyen. Asztrálisan érzékenyebb egyének

számára olykor tragikusnak, kilátástalannak és reménytelennek tűnhet a

helyzet, mentálisan érzékenyebb egyéneknél pedig a mentális szinten

felerősödő zaj okozhat nehézségeket.

Köztudati szinten, a hatalom és hála hitrendszerén belül, jelenleg a hatalom

„minden áron” történő megerősítése zajlik, ami nem tiszteli sem az ember

szabad akaratát, sem az emberi egészséget, életet. Minden olyan működés,

mely az alá-fölérendeltség és a függőségi viszonyok kialakítására irányulhat,

vagyis célja a háremszerű működés megvalósítása és megerősítése, hatalom

és hála hitrendszere szerinti működést jelent. A Föld rezgésszintje azonban

emelkedik, s ezzel egyre nagyobb tere nyílik a Földön a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás energiájának. A feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere, egyenrangúságra és együttműködésre épül, mégpedig az

egyenrangúság és együttműködés magasabb minőségeire. E hitrendszer,

tudatfeletti csatornákon keresztül érhető el, amennyiben valakinek van

akarása rácsatlakozni. A két hitrendszer egymással át nem járható,

egymásnak tartalmilag a visszája, a Földön élő minden egyes ember pedig,

élete minden pillanatában kapcsolódik valamelyik hitrendszerhez. Tudatalatti

csatornákon keresztül a hatalom és hála hitrendszerére, tudatfeletti

csatornákon keresztül a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerére,

olykor is-is. A hatalom és hála hitrendszerére lehetséges tudatosan is

csatlakozni, például hatalommal történő visszaélés céljából, amire igen sok

példát láthatunk jelenleg is a világban (tudatos manipuláció).

A Föld emelkedő rezgésszintjének egyik okozata, az alacsonyabb rezgésű

tér/idő szerkezetek leválása a Földről. E tér/idő szerkezetek folyamatában

válnak le a Földről, egyre inkább már csak azok lenyomatai érhetők el az

emberek számára. Jelen időszak egyik nagy problémáját az okozhatja, hogy

sokan nem veszik észre, amibe kapaszkodnak, az már „megfoghatatlan”,

mert csupán egy lenyomat. Ami „megfogható lehet számukra” és kiutat

jelenthetne problémáikra, az egy olyan működés, ami éppen a visszája

annak, amiben eddig éltek. Eddig a felismerésig többen eljutnak azok közül,

akik elmélyednek az önismeretben, ám valószínűleg egyáltalán nem

mindegy, milyen nézőpontból történik az értelmezés.

A legtöbb politikai, gazdasági, pénzügyi, ezoterikus stb. rendszer

ugyanis a Föld alacsonyabb rezgésszintjén, a hatalom és hála hitrendszere

szerint lett felépítve. A visszája működés értelmezése és alkalmazása e

hitrendszer szerint amellett, hogy rengeteg félreértésre adhat okot,

„nagyobb rálátás hiányában”, pontosan annak a visszáját eredményezheti,

amit az egyén el akar érni (a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerén működő ember rezgésszintje magasabb, mint a hatalom és

hála hitrendszerén működőé, s míg magasabb rezgésszintekről lehet rálátás

az alacsonyabbakra, ez fordítva nem igaz.) Mindemellett célszerű azt is

figyelembe venni, jelenleg nem él olyan ember, szabad szemmel is látható,

sűrű fizikai testben, aki a nap 24 órájában a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerint működne, Felettes Énje szintjén.

A magyarországi politikai játszmákkal analógiában tehát, lehetséges ugyan

„szembemenni” az EU megfogalmazott alapértékeivel, amennyiben a cél a

hatalom és hála hitrendszere szerinti működés megerősítése, ám „magasabb

nézőpont nem lévén”, az eredmény előbb-utóbb éppen e cél visszája lehet, a

működés meggyengülése, felbomlása.

Egyenrangúságra és együttműködésre való törekvés hiányában, a

megosztottság, az együtt nem működés mélyülhet el, a hatalmi játszmák

felerősödésével pedig (főleg amikor a „játékosoknak” nincs szándékuk a

játszmák befejezésére, a játszmák során „felmerülő” asztrális, mentális

szennyeződések elvitelének kérése pedig nem történik meg gyógyító

helyükre) az egész rendszer működésképtelenné válhat. Tulajdonképpen a

hatalmi játszmákkal, azok szereplői, „maguk alatt vághatják a fát”, anélkül,

hogy ezzel tisztában lennének. Ez főleg azokban az esetekben lesz

valószínűleg egyre látványosabb, amikor hatalommal való visszaélések, a

hatalom és hála hitrendszerére történő tudatos rákapcsolódással valósulnak

meg (tudatos manipuláció).

A hatalom és hála hitrendszerén belül történő rendszer változtatások (pl.

kormánypárt érdekeit szolgáló törvénymódosítások), vagy a „látszólagos

megoldást kínáló” rendszerváltások tehát, egyre kevésbé oldhatják meg a

problémákat, sőt felgyorsíthatják magát a felbomlási folyamatot.

Ezt a folyamatot, tudatosan, vagy tudat alatt a legtöbb ember érzékelheti,

gondot az okozhat, amikor „rálátás hiányában, valaki nem látja a fától az

erdőt”. Köztudati szinten a „rálátás hiánya” jelenleg egy igen elterjedt

jelenség, amivel célszerű lehet foglalkozni (amennyiben az ember célja az

egészséges élet) , a megoldás pedig, bizonyos nézőpontból nagyon egyszerű,

hiszen minden egyes ember dönthet úgy, hogy van akarása „látni a fától az

erdőt” és van akarása magasabb megértési szinteken működni, mint eddig.

Míg a hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezett rendszerváltás, egy

rendszeren belüli pólusváltást jelent (pl. baloldali rendszerből, jobboldali

rendszer épül fel), addig a hitrendszer váltás, ahogyan a fogalom jól kifejezi,

az egyik hitrendszerről való lecsatlakozást és a másik hitrendszerre való

rácsatlakozást jelent (ez egy folyamat, mely legtöbbször lépésről-lépésre

valósulhat meg). Az egyén döntésén múlik például, hogy továbbra is jobb és

baloldali kategóriákba van akarása sorolni az eseményeket, melyekkel

erősítheti a megosztottságot, békétlenséget stb. elsősorban önmagában,

vagy szert tesz egy pártatlanabb szemléletre, egy olyan magasabb

nézőpontra, ahonnan józanabbul, egészségesebben, teljesebb képet kapva

képes ránézni az eseményekre, meghozni döntéseit. Az egyenrangúság,

együttműködés, az önálló, felnőtt lét, egyéni szinteken, valahol itt kezdődik,

és valószínűleg ezek után valósítható meg az önálló, felnőtt emberek

között létrejövő egyenrangúság, együttműködés, amiről az anyagban szó

van.

A hitrendszer váltást meg lehet tenni egy politikai, gazdasági rendszeren

belül is, hatalmi pozícióban, amennyiben az egyén felismeri, hogy a politikai,

gazdasági érdekek szerint meghozott döntések egyre kevésbé „oldhatják

meg a problémákat”, sőt, csak felgyorsítják a felbomlási folyamatokat.

Megérti, az érdekek nem írhatják felül az emberséget, még akkor sem, ha

erre az emberiség múltjában számtalan példa volt és akkor sem, ha a világ

jelenlegi eseményei közepette, ennek a nézetnek egyre kevesebb

támogatója akadhat a politikai, gazdasági rendszerek hatalmi szintjein (ez

érthető, amennyiben a hatalmi pozíciókban ülő emberek esetében

tudatosan/vagy tudat alatt ott lehet a félelem a hatalom, a befolyás, a pénz

stb. elvesztésétől). Ugyanakkor célszerű lehet figyelembe venni, hogy

bizonyos nézőpontból, nagyon is hasonló folyamatok zajlanak a hatalom és

hála hitrendszerének másik pólusán is ( hála), ahol a munkahely,

megélhetés stb. elvesztésétől való félelmek akadályozhatják a

hitrendszer váltást.

Az emberség választása nem azonos az érzelmi döntéssel, hiszen az ember

test/lélek/szellem hármasságából tevődik össze. Józanésszel és nyitott szívvel

meghozott döntésekről van szó, is-is. Nelson Mandela szavaival élve: „Ha

valakinek helyén van az esze és a szíve, az mindig hatalmas erejű párosítás.”

Az ész, a nyitott szív által őrzi meg józanságát, a szív, a józanész

által a nyitottságát.

A "józan gondolkodás", nem azonos a félelem-, vagy hatalomvezérelt, (vagy

is-is), együttérzést nélkülöző racionalitással, ahogyan a "nyíltszívűség" sem

azonos a válogatás nélkül mindent befogadó, elfogadó naivitással.

Mivel az összemosások jelentősen gátolhatják a hitrendszer váltást, célszerű

lehet elkezdeni, folyamatában tisztázni az alapokat.

Az államférfi/nő minőséget, az különbözteti meg a politikus minőségtől, hogy

az egyén értékrendjében, az önmaga és népe iránti felelősségvállalás, az

emberek jóléte, mint cél, nemcsak szavakban, hanem tettekben is

megnyilvánul, hiszen testileg/lelkileg/szellemileg érti és átérzi

annak a feladatnak a mélyebb lényegét, testileg/lelkileg/szellemileg

átdolgozta/folyamatában dolgozza át magát rajta, amelyet elvállalt. Itt szó

sincs fanatizmussal átitatott küldetéstudatról, annál inkább valódi

felelősségvállalásról. (A felelősségvállalás részemről azt jelenti, vállalom, hogy

megtanulok a Felettes Énem szintjén működni, testi/lelki/szellemi

egyenrangúságban, együttműködésben, a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerint és ezért minden tőlem telhetőt megteszek.)

Az államférfi/nő minőség tehát, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerinti működésre való törekvést is jelenti egyben, ami az

egyén fénytestében megnyilvánul, egyesek számára láthatóan,

érzékelhetően, s már önmagában, az ember puszta jelenlétével bontja az

idejétmúltat, építi az újat, mégpedig tekintettel önmagára és másokra. Ez a

minőség előbb-utóbb valószínűleg meg fog jelenni a politikai élet magasabb

szintjein, egyszerűen csak azért, mert az alacsonyabb minőségek e

pozíciókban idővel nem lesznek életképesek, ahogy a pozíciók szerepe is

folyamatában átalakul a hatalom és hála hitrendszerének felbomlásával.

Azok számára pedig, akik a „hatalmi pozíciókon kívülről" szemlélik az

eseményeket, fontos lehet megérteniük, jelenleg ők is e politikai, gazdasági

stb. rendszerek részeit alkotják, lehetséges, hogy a rendszerek másik

pólusán, ám az egyik pólus a másik nélkül nem létezhet. A hatalomhoz való

viszonyuk átértékelésével, annak felismerésével, hogy hatalmukban áll

változtatni az életükön, amennyiben úgy döntenek, igen sokat tehetnek

önmagukért és másokért is. Első körben hatalmukban áll végiggondolni

azoknak a dolgoknak a valóságalapját, melyeket napi szinten hallanak, s

amennyiben nem értenek egyet az elhangzottakkal, hatalmukban áll

elhatárolódni tőlük. Nem kerítéssel, sem elzárkózással, hanem józanésszel és

nyitott szívvel.

Nagy különbség van ugyanis aközött, valaki a hatalom és hála

hitrendszerében él, ám „látja a fától az erdőt”, vagy a szerint él, miközben

esetleg éppen „maga alatt vágja a fát”…

 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

2015.10.25

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ,

befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az

olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékú befolyásolás, manipuláció, összemosás, bármilyen

tévedés, visszaélés, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

őszinteség, belátás, türelem, felelősségvállalás, csekély mértéke,

esetleg hiánya révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek,

és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az

egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem

Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás,

tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

cadeceus3.jpg

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 201
Tegnapi: 68
Heti: 858
Havi: 2 554
Össz.: 525 853

Látogatottság növelés
Oldal: A hatalom és hála hitrendszerének felbomlásáról 2015.10.25
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »